List of active policies

Name Type User consent
Regulamin Site policy All users
Polityka Prywatności Site policy All users

Summary

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ
WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA
IM. PROF. TADEUSZA KOTARBIŃSKIEGO  W OLSZTYNIE
 

Full policy

§ 1

 1. Zakres przedmiotowy Regulaminu korzystania z platformy e-learningowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego zwanego dalej Regulaminem, obejmuje prawa i obowiązki użytkowników platformy oraz zakres i warunki korzystania z systemu.
 2. Platforma e-learningowa Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego, zwana dalej platformą, jest podstawowym środowiskiem nauczania wykorzystywanym do tworzenia i prowadzenia kursów e-learningowych oraz do wspierania procesu dydaktycznego Uczelni organizowanego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Użytkownicy platformy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu w trakcie pierwszego logowania do platformy i przestrzegania zawartych w regulaminie postanowień.

§ 2

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 1. WSIiZ –Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego.
 2. Platforma Moodle  (ang. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) – Modularne, dynamiczne środowisko nauczania zorientowane przedmiotowo, typu LMS (ang. Learning Management System) wykorzystywane przez Uczelnię do organizowania kształcenia na odległość za pośrednictwem komputera i sieci Internet.
 3. Kurs – wydzielona na platformie Moodle jednostka funkcjonalna udostępniająca nauczycielowi narzędzia umożliwiające przygotowanie i udostępnianie materiałów, komunikowanie się ze studentami, monitorowanie aktywności i sprawdzanie stopnia opanowania materiału.
 4. Użytkownicy platformy –studenci i nauczyciele Uczelni posiadający konto na platformie; pracownicy WSIiZ niebędący nauczycielami akademickimi, których zakres obowiązków związany jest z obsługą studentów oraz nauczycieli akademickich; goście – osoby, które mogą mieć dostęp do wybranych e-kursów, bez konieczności logowania się na platformę.
 5. Konto użytkownika – zestaw informacji o osobie korzystającej z platformy WSIiZ, na które składa się m.in. imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz zakres przydzielonych uprawnień.
 6. Nauczyciel– użytkownik o uprawnieniach, które pozwalają zarządzać e-kursem i korzystać z zasobów platformy w celu prowadzenia procesu dydaktycznego odbywającego się w wirtualnym środowisku.
 7. Administratorplatformy– osoba upoważniona do nadzoru technicznego, zarządzania platformą, założonymi na niej kursami i kontami użytkowników, posiadająca uprawnienia do zawieszania i usuwania kont w przypadku nieprzestrzegania przez użytkowników zasad i warunków niniejszego regulaminu.

§ 3

 1. Platforma e-learningowa Uczelni dostępna jest w Internecie bezpośrednio pod adresem https://elearning.owsiiz.edu.pl/ przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Na platformę można się również dostać ze strony internetowej Uczelni po naciśnięciu na link “Platforma e-learningowa”.
 2. Za prawidłowe funkcjonowanie i obsługę platformy odpowiada administrator platformy.
 3. Kursy zakładane są na platformie przez administratora platformy na podstawie wniosku Dyrektora Instytutu lub wniosku nauczyciela, zatwierdzonego przez Dyrektora Instytutu prowadzącego kierunek studiów na którym kurs będzie wykorzystywany.
 4. Przygotowane przez nauczycieli i udostępnione studentom kursy, zarządzane są przez nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 5. Kursy na platformie e-learningowej uporządkowane są według kategorii odzwierciedlających strukturę procesu dydaktycznego i realizowanych przez WSIiZ innych przedsięwzięć wykorzystujących możliwości platformy Moodle..
 6. Dostęp do kursów możliwy jest po zalogowaniu się użytkownika na platformę za pomocą loginu i hasła dostępu. Ze względów bezpieczeństwa kursy są dodatkowo chronione kluczem dostępowym zakładanym przez administratora platformy lub nauczyciela zarządzającego kursem.

§ 4

 1. Konta użytkowników mogą być tworzone samodzielnie przez użytkowników lub, w ich imieniu, przez administratora platformy; mogą być również tworzone przy wykorzystaniu zewnętrznych baz danych Uczelni. Decyzję w sprawie tworzenia kont użytkowników oraz rodzaju  wykorzystywanych baz podejmuje administrator platformy.
 2. Zakładanie pustych kursów oraz nadawanie uprawnień użytkownikom na poziomie systemu lub kursu należy do obowiązków administratora platformy
 3. Założenie konta na platformie e-learningowej WSIiZ równoznaczne jest z udzieleniem przez użytkownika zgody na wykorzystanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) w zakresie koniecznym do obsługi platformy przez administratora platformy i nauczyciela uprawnionego do zarządzania kursem oraz realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 4. Użytkownik posiadający konto na platformie WSIiZ ma prawo wglądu do swoich danych osobowych zamieszczonych w profilu oraz uzupełnienia i modyfikacji zawartych w nim informacji.

§ 5

 1. Dostęp nauczycieli i studentów do kursów jest ograniczony czasowo. Ograniczenie uzależnione jest od potrzeb realizacji poszczególnych planów i programów studiów oraz szkoleń.
 2. Uprawnienia do korzystania z platformy WSIiZ przez nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zostają utracone wraz z wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy, stanowiącej podstawę świadczenia pracy na rzecz WSIiZ.
 3. Uprawnienia studentów do korzystania z platformy WSIiZ wygasają w momencie utracenia statusu studenta.

§ 6

 1. Do obowiązków studenta korzystającego z platformy  e-learningowej WSIiZ należy w szczególności:
  1. Ochrona poufności hasła dostępu do platformy oraz kluczy dostępu do kursów (tj. bezpieczne przechowywanie danych niezbędnych do zalogowania się na platformę i kursu oraz podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie dostępowi osobom trzecim do konta użytkownika).
  2. Korzystanie wyłącznie z zasobów platformy przeznaczonych dla grupy, której student jest członkiem.
  3. Zgłaszanie wszelkich problemów dotyczących technicznych aspektów funkcjonowania platformy administratorowi na adres uci@owsiiz.edu.pl
  4. Zgłaszanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia jakichkolwiek nieprawidłowości merytorycznych i proceduralnych związanych z uruchamianiem, organizacją i prowadzeniem zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  5. Zgłaszanie nauczycielowi, prowadzącemu zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, działań studentów stojących w sprzeczności z obowiązującymi na Uczelni regulaminami zachowania oraz regulaminem korzystania z platformy WSIiZ.
  6. Przestrzeganie zasad udziału w kursach opracowanych przez nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne na platformie oraz przyjętych zwyczajów w zakresie korzystania z sieci Internet i uczestnictwa w wirtualnych dyskusjach.
  7. Przestrzeganie praw autorskich wynikających z obowiązującej ustawy o prawie autorskim i praw pokrewnych.
 2. Student korzystający z platformy e-learningowej należącej do WSIiZ posiada prawo do:
  1. Przeglądania, kopiowania, drukowania oraz przechowywania materiałów i pomocy dydaktycznych zamieszczonych w kursie jedynie do osobistego użytku oraz wyłącznie w celach edukacyjnych.
  2. Wsparcia merytorycznego i technicznego związanego z procesem dydaktycznym realizowanym na Uczelni z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ze strony nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz administratora platformy.
  3. Udziału w szkoleniach organizowanych przez WSIiZ przygotowujących do uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych prowadzonych na uczelnianej platformie e‑learningowej.

§ 7

 1. Zabronione są następujące działania i/lub zachowania studenta korzystającego
  z platformy e-learningowej WSIiZ:
  1. Przekazywanie osobom nieuprawnionym danych dostępowych (hasła i loginu) oraz klucza dostępu do kursu.
  2. Wykorzystywanie konta innego studenta w celu wejścia na kurs, do którego osoba jest nieuprawniona w celu przeglądania zawartości dydaktycznej kursu,  kopiowania zamieszczonych na nim zasobów edukacyjnych oraz przesyłania i/lub modyfikowania jakichkolwiek opublikowanych na nim treści.
  3. Zamieszczanie na platformie materiałów i wypowiedzi zabronionych lub sprzecznych z polskim i międzynarodowym prawem, wypowiedzi, które naruszają dobre imię Uczelni oraz prawa innych użytkowników platformy,
  4. Publikowania treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających elementy pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc oraz obrażające uczucia religijne.
  5. Tworzenie linków do internetowych źródeł informacji zawierających nieprzyzwoite, obraźliwe i obsceniczne treści, chyba że jest to niezbędne, aby spełnić warunki zaliczenia kursu.
  6. Wykorzystywanie platformy w celach komercyjnych lub uzyskania finansowych korzyści. Zamieszczanie na niej treści komercyjnych, reklam, ogłoszeń niezwiązanych z procesem kształcenia.
  7. Rozpowszechnianie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie oraz wyświetlanie materiałów dydaktycznych pobranych z kursów umieszczonych na platformie e-learningowej WSIiZ i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych bez pisemnej zgody autora kursu.
  8. Zakłócanie prawidłowego funkcjonowania platformy oraz pracy innych użytkowników, a w szczególności studentów uczestniczących w kursach oraz nauczycieli prowadzących wirtualne zajęcia dydaktyczne.

§ 8

 1. Materiały i wypowiedzi niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu zamieszczone przez użytkowników na platformie mogą być modyfikowane, bądź́ usuwane przez nauczyciela zarządzającego kursem lub administratora platformy.
 2. Administrator platformy ma prawo do natychmiastowego  zablokowania konta użytkownika lub jego usunięcia w przypadku stwierdzenia:
  1. Wykorzystywania platformy w sposób odbiegający od jej przeznaczenia, a w szczególności w sposób naruszający prawo lub dobre imię WSIiZ oraz innych użytkowników.
  2. Udostępnienia konta użytkownika osobom trzecim
  3. Zamieszczenia na platformie materiałów z naruszeniem praw autorskich.
 3. Użytkownikowi platformy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.

§ 9

 1. Nauczyciel korzystający z platformy e-learningowej WSIiZ ma prawo do:
  1. Wykorzystywania platformy w celu wspomagania prowadzonych przez siebie zajęć dydaktycznych realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
  2. Korzystania ze wsparcia i pomocy administratora platformy w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z funkcjonowaniem i obsługą platformy, trudności związanych z technologiami wykorzystywanymi w zdalnym nauczaniu oraz niejasności dotyczących projektowania i prowadzenia nauczania w wirtualnym środowisku.  
  3. Udziału w szkoleniach i warsztatach z zakresu posługiwania się platformą Moodle oraz metodyki zdalnego nauczania organizowanych przez Uczelnię w tradycyjnych i wirtualnych formach.
 2. Nauczyciel korzystający z platformy e-learningowej WSIiZ zobowiązany  jest do:
  1. Przestrzegania zasad użytkowania platformy Moodle określonych w niniejszym Regulaminie. 
  2. Stosowania się do zarządzeń Rektora WSIiZ dotyczących zasad realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. Stosowaniem się do poleceń administratora platformy dotyczącymi zasad korzystania z jej funkcjonalności.
  4. Zarządzania kursem, prowadzenia dokumentacji dotyczącej bieżącej pracy studentów i archiwizowania prac studentów (niezwłocznie po zakończeniu zajęć i wystawieniu ocen), które stanowią podstawę weryfikacji stopnia osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się.
  5. Korzystania z zainstalowanych w kursach komunikatorów video BigBlueBatton (BBB). Zalecane jest aby nauczyciel miał przygotowany awaryjny kanał komunikacji video udostępniany studentom w sytuacji niemożności wykorzystania BBB; zaleca się komunikator Google Meet.
  6. Udzielania, na bieżąco, odpowiedzi studentom, którzy - korzystając z komunikatorów dostępnych na platformie - zwracają się do nauczyciela prowadzącego zajęcia z wykorzystaniem platformy Moodle.
  7. Przygotowania, na miesiąc przed rozpoczęciem zajęć, treści widocznych dla studentów, którzy zapisani zostaną w następnym cyklu kształcenia, jako uczestnicy zajęć wykorzystujących zasoby kursu.
  8. Prowadzenia konsultacji zbiorowych i indywidualnych dla studentów w siedzibie Uczelni oraz na platformie zdalnego nauczania – w tym udzielenie pomocy studentom w realizacji programu kursu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwość oraz wspomaganie studentów w zakresie praktycznego stosowania technik komunikacyjnych wykorzystywanych w kursie udostępnionym na platformie.
  9. Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących prawa autorskiego i praw pokrewnych podczas budowy treści kursu e-learningowego i wykorzystywania materiałów, grafiki, zdjęć, filmów oraz dźwięków zamieszczonych w Internecie. Prawem autorskim chroniona jest również szata graficzna platformy oraz układ prezentowanych treści. Udostępnianie zasobów w kursie, których właścicielem praw autorskich są osoby trzecie musi odbywać się tylko i wyłącznie za ich pisemną zgodą. W przypadku wykorzystania na kursie materiałów z naruszeniem praw autorskich nauczyciel akademicki ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową.
  10. Zgłaszanie administratorowi platformy (uci@owsiiz.edu.pl) wszelkich problemów dotyczących technicznych aspektów obsługi platformy Moodle, zamieszczania materiałów edukacyjnych oraz nieprawidłowości merytoryczno-proceduralnych związanych z uruchamianiem i prowadzeniem kursów.

§ 10

 1. Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem platformy e-learningowej WSIiZ w Olsztynie należy zgłaszać na adres e-mail: uci@owsiiz.edu.pl
 2. WSIiZ zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do platformy ze względu na prace utrzymaniowe, bezpieczeństwo systemu oraz zmiany i ulepszenia systemowe.
 3. Administrator platformy zobowiązany jest do poinformowania użytkowników o planowanych przerwach technicznych ze znacznym wyprzedzeniem.
 4. Ograniczenie dostępu do platformy może trwać przez okres jaki wymaga usunięcie przyczyny, która spowodowała brak dostępu do systemu. W przypadku faktycznego wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu platformy, WSIiZ dołoży wszelkich starań w celu ich jak najszybszego usunięcia w miarę możliwości technicznych, w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy. WSIiZ  nie ponosi odpowiedzialności za:
 5. Zaistniałe ograniczenia w dostępności platformy, zakłócenia w jej funkcjonowaniu oraz szkody spowodowane awariami, działaniem  siły wyższej, działaniami destabilizującymi pracę systemu lub innymi czynnikami niezależnymi od Uczelni.
 6. Negatywne skutki wynikające z utraty danych oraz z ujawnienia danych dostępowych służących do logowania osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ich ujawnienia.
 7. Jakość i ciągłość usługi dostępu do sieci Internet oraz za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w dostępie do sieci Internet.

§ 11

 1. W przypadku dokonania zmian w niniejszym regulaminie, administrator platformy niezwłocznie poinformuje o tym fakcie użytkowników poprzez przesłanie im informacji o dokonanych zmianach i zamieszczenie na platformie jednolitego dokumentu.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące treści niniejszego regulaminu rozstrzyga Rektor WSIiZ lub inna osoba przez niego upoważniona. Zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygane są w oparciu o przepisy prawa ogólnego oraz wewnętrzne akty normatywne Uczelni.

 


Summary

Polityka prywatności. Proszę o uważne przeczytanie poniższych informacji, aby lepiej zapoznać się z naszą polityką prywatności.

Full policy

1. Zasada ochrony prywatności.

Administratorem danych osobowych jest uczelnia WSIiZ . z siedzibą w Olsztynie (Artyleryjska 3F).
Administrator danych osobowych zajmuje się ochroną prywatności i poufności danych osobowych użytkowników plaformy elearningowej  dostępnego pod adresem https://elearning.owsiiz.edu.pl/ (zwanego dalej: „elearningiem” lub „Platformą szkoleniową”).
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest udostępniony na stronie głównej Uczelni http://owsiiz.edu.pl/studenci/rodo/
Zadaniem Administratora jest dobieranie i stosowanie z należytą starannością odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do Platformy szkoleniowej posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

Celem Administratora jest zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem do nich osób nieupoważnionych oraz uniknięcie ich przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Tylko osoby upoważnione mogą posiadać konto na Platformie szkoleniowej oraz korzystać z niej wyłącznie po zalogowaniu. Osobą upoważnioną są studenci z ważnym statusem studenta, wykładowcy aktualnie zatrudnieni w uczelni oraz osoby zapisane na aktualnie prowadzone i aktywne inne kursy internetowe.

2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „GDPR”) w celu:
        świadczenia usług nauczania zawartych na warunkach określonych w regulaminie Platformy szkoleniowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR);
        udzielania odpowiedzi użytkownikom Platformy  na pytania związane z Serwisem oraz jego funkcjonowaniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);
        dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR).
    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udzielenia może spowodować brak dostępu do treści i funkcjonalności Platformy szkoleniowej
    Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich (np. zamieszczać danych innych osób w zasobach do których uzyskuje dostęp w ramach Platformy szkoleniowej). Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

3. Inspekcja danych osobowych.

Każdy użytkownik jest zobowiązany do wskazania pełnych i prawdziwych danych wymaganych przez Platformę. Użytkownik jest zobowiązany aktualizować  je niezwłocznie po wystąpieniu zmiany. Każdy użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do swoich danych: usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania, wycofania udzielonej zgody. W celu skorzystania z takowych praw należy skontaktować się w sposób wskazany na stronie głównej Administratora: http://owsiiz.edu.pl/studenci/rodo/

4. Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane podane przez użytkowników Platformy szkoleniowej są wykorzystywane jedynie do realizacji zadań określonych w regulaminie serwisu, udzielania odpowiedzi na zadane pytania oraz usługach w celach statystycznych.  Wszelkie zbierane i udostępniane przez Platformę szkoleniową dane utrzymywane są na serwerach w obrębie Unii Europejskiej.

5. Udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą też używane w celach marketingowych.

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.